Logo komunitní zahrady Prokopka na sídlišti Praha 13

PROVOZNÍ ŘÁD KOMUNITNÍ ZAHRADY PROKOPKA

Majitel pozemku: Úřad MČ Praha 13
Provozovatel: Pro kořínky, z. s.

1. Provozovatelem komunitní zahrady je Pro kořínky, z. s. (dále „provozovatel“).

2. Provozní řád je závazný pro všechny uživatele a návštěvníky komunitní zahrady. Každý je povinen se s řádem před vstupem do areálu seznámit.

3. Uživatelé zahrady zodpovídají za osoby, které areál navštíví v jejich doprovodu. Zodpovídají také za své děti a dohlížejí v areálu na jejich bezpečnost.

4. Uživatelé i návštěvníci zahrady se chovají ohleduplně a s respektem k ostatním, udržují pořádek a čistotu. Odpadky odnáší pouze do komunálního odpadu, vhodný bioodpad umísťují na kompost.

5. Přístupovou asfaltovou cestu ke školnímu areálu je třeba nechávat vždy volnou. Jedná s o příjezdovou komunikaci jak pro školu, tak pro smluvní zahradnickou firmu.

6. V zahradě je třeba dodržovat klid v souladu s platnou legislativou včetně stanoveného nočního klidu (22.00 – 6.00). Dále je povinností osob přítomných v zahradě v čase od 12:30 do 14:30 respektovat klidový režim v sousední školce (nepoužívat sekačku, nepořádat skupinové akce apod.). Ve všední dny mezi 8.00 a 15.30 je třeba zohlednit rozumnou zvukovou hladinu v době vyučování školy. Pořádat víkendové akce lze pouze v koordinaci s provozovateli zahrady (s ohledem na školnický byt ve školce).
7. Do areálu komunitní zahrady je zakázáno z hygienických i bezpečnostních důvodů vodit psy a jiná domestikovaná zvířata. 

8. Kouření je v areálu zahrady zakázáno, stejně jako konzumace a vnášení omamných látek. Konzumace alkoholu podléhá obecně závazné vyhlášce hl. m. Prahy. č. 10/2022. 

9. Do areálu zahrady není povoleno vnášet předměty ohrožující zdraví a bezpečnost. Děti smějí používat nářadí v zahradě a vstupovat do “nářaďovny” pouze pod dozorem dospělého.

10. V zahradě není povoleno se chovat hrubě nebo neslušně vůči ostatním uživatelům, návštěvníkům nebo provozovateli.

11. V areálu je zakázáno poškozovat společnou zeleň a odcizovat cizí výpěstky. Ze společných keřů, stromů i záhonů je možné sklízet s respektem k ostatním uživatelům zahrady.

12. Oheň je možné v areálu zahrady rozdělávat pouze po předchozí domluvě s provozovatelem na místě k tomu určeném a za dodržení zásad požární bezpečnosti při manipulaci s otevřeným ohněm (zejména dohledu nad dětmi a  respektování zákazu daného příslušnými předpisy – období sucha, nepříznivá povětrnostní situace). Není povoleno nechávat oheň bez dozoru, uživatelé musí zajistit spolehlivé uhašení ohně před opuštěním areálu zahrady.

13. Voda v zahradě je určena pouze pro uživatele (členy a jejich doprovod). Jedná se o užitkovou (nepitnou) vodu k zálivce, umytí rukou, očistě nářadí a sklizených plodin.

14. Uživatel zahrady se zavazuje k respektování ekologického režimu (zákaz používání chemických vstupů, které poškozují životní prostředí). Je zakázáno pěstovat rostliny jedovaté nebo obsahující omamné či psychotropní látky. V případě nejasností je třeba se obrátit na provozovatele.

15. Vysazování rostlin, jejich řezání či kácení ve společných prostorách zahrady je zakázáno bez předchozí konzultace s provozovatelem. Uživatelé jsou při pěstování v soukromých či sdílených záhonech povinni respektovat své sousedy (nezasahovat do jejich prostoru proti jejich vůli apod.)

16. K vybavení zahrady (nářadí, vyvýšené záhony, zázemí, nábytek) se uživatelé i návštěvníci zahrady chovají s respektem. Případné poškození nebo nefunkčnost je třeba hlásit provozovateli. Po použití nářadí očistí a uloží zpět na místo.

17. Vnášení vybavení (nářadí, nábytku, hraček apod.) do areálu zahrady je povoleno pouze po předchozí konzultaci s provozovatelem. 

18. Způsobí-li uživatel nebo návštěvník zahrady škodu jinému uživateli, je povinen ji a po domluvě s poškozeným, odpovídajícím způsobem nahradit. V případě škody způsobené na předmětu v majetku městské části (mobiliář zahrady, vyvýšené záhony, IBC kontejner, zeleň) nebo spolku je povinen škodu nahlásit provozovateli a rovněž na základě vzájemné dohody zajistit odpovídající náhradu. Veškeré ztráty je třeba hlásit provozovateli.

19. Každý uživatel a návštěvník zahrady je povinen si počínat tak, aby nedošlo k újmě na zdraví, život či vlastnictví jiného. Provozovatel nenese odpovědnost za úrazy, ani za škody na rostlinách a úrodě způsobené počasím, zvířaty, krádeží ani chováním jiného uživatele nebo návštěvníka. 

20. V zahradě je možné pořádat soukromé akce pouze po předchozí domluvě s provozovatelem. Koná-li se v zahradě ohlášená soukromá akce, respektujte prosím tuto skutečnost.
21. V rámci rozvoje komunity a prevence průniku cizích osob do areálu je v zájmu uživatelů se aktivně zajímat o jim neznámé příchozí a v případě pochybností se obrátit na provozovatele.
22. Provozovatel zahrady má právo vykázat návštěvníka, který porušuje ustanovení tohoto řádu, a při neuposlechnutí přivolat Městskou policii.

Děkujeme Vám všem, kdo se chováte ohleduplně a dodržujete tato pravidla. 
Přijímáme veškeré Vaše podněty, nápady i připomínky osobně nebo je můžete zasílat na adresu info@zahradaprokopka.cz
Logo komunitní zahrady Prokopka
Copyright © Zahrada Prokopka