Logo komunitní zahrady Prokopka na sídlišti Praha 13

STANOVY SPOLKU Pro kořínky, z.s.


Čl. 1 Základní ustanovení
1. Název spolku: Pro kořínky, z.s. (dále jen ”spolek”).
2. Sídlo spolku: Praha.
3. Spolek je dobrovolným a neziskovým sdružením fyzických a právnických osob, vzniklým podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Čl. 2 Účel a hlavní činnosti spolku
1. Provoz komunitní zahrady a její rozvoj a údržba se zřetelem na principy udržitelnosti. Podpora potravinové bezpečnosti a zodpovědného spotřebitelství prostřednictvím komunitního pěstování a kompostování.
2. Vytváření bezpečného prostoru pro sousedská setkávání a kultivace schopnosti spolupráce a pospolitosti.
3. Pořádání vzdělávacích, zájmových a kulturních akcí a dalších aktivit podporující sousedskou pospolitost, jakožto i mezigenerační spolupráci.
4. Podpora obnovení a prohloubení kontaktu s přírodou u všech věkových skupin a pěstování osobní zodpovědnosti k nejbližšímu životnímu prostředí, podpora aktivního přístupu k ochraně životního prostředí.
5. Organizace seminářů, kurzů, workshopů, jarmarků, besed, benefičních akcí a zajišťování dětských programů, vzdělávacích a sportovních cyklů.
6. Šíření osvěty o hlavním účelu spolku.

Čl. 3 Členství ve spolku
1. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která určí konkrétní osobu, jež jí ve věci členství ve spolku bude zastupovat.
2. Člen se může do spolku přihlásit podáním elektronické nebo písemné přihlášky ve formě stanoveného formuláře.
3. Člen je přijat na základě rozhodnutí rady spolku.
4. Členství vzniká dnem uhrazení členského příspěvku.
5. Členské příspěvky jsou nevratné.
6. Členství zaniká:
a. vystoupením člena písemným oznámením radě spolku;
b. závažným porušením povinností vyplývajících z členství;
c. úmrtím člena;
d. zrušením členství na základě rozhodnutí rady spolku;
e. zánikem spolku.
Čl. 4 Práva a povinnost členů spolku
1. Práva členů:
a. účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
b. zažádat o členství v radě spolku;
c. předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku.
d. Na základě rozhodnutí rady být odměněni za konkrétní činnost pro spolek.
2. Povinnosti členů:
a. dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s účelem a hlavní činností spolku;
b. platit členské příspěvky schválené radou spolku;
c. dodržovat provozní řád zahrady;
d. dodržovat usnesení orgánů spolku;
e. sdělovat radě změny údajů uvedených v přihlášce;
f. podílet se na práci na zahradě dle svých možností a podle charakteru členství.
Čl. 5 Orgány spolku
Orgány spolku jsou:
a. Výbor spolku (statutární orgán spolku).
b. Rada spolku (nejvyšší orgán spolku).

Čl. 6 Výbor spolku
a. Výbor jako statutární orgán zastupuje spolek navenek a jedná jeho jménem.
b. Členové výboru jsou oprávněni zastupovat spolek, a to v minimálním počtu dvou osob.
c. Členové výboru jsou voleni radou spolku na základě návrhu některého ze členů.
d. Členové výboru jsou voleni na 3 (slovy: tři) roky s možností opakovaného zvolení.
e. Výbor má nejméně 3 (slovy: tři) členy.
f. Členové výboru mohou být na základě rozhodnutí rady spolku za výkon své funkce odměněni.
g. Člen výboru může být odvolán před uplynutím funkčního období rozhodnutím rady spolku.
h. Výbor smí v naléhavých případech využít rozhodování per rollam.
i. Členové výboru jsou zároveň členy rady spolku.
j. V případě ukončení funkčního období člena výboru nebo v případě odstoupení člena výboru je výbor povinen do 30 dnů svolat schůzi rady spolku, na které bude zvolen nový člen výboru.
k. Výbor se schází dle potřeby.
l. V případě, že nejvyšší orgán není schopen dojít shody při rozhodování, je výbor spolku oprávněn rozhodnout za něj. V tomto případě rozhoduje hlasováním. Pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny členů výboru. Každý ze členů výboru má jeden hlas.

Čl. 7 Rada spolku

a. Rada spolku je nejvyšším orgánem spolku.
b. Rada spolku vznikne ze zakládajících členů spolku.
c. Rada se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně.
d. Funkční období členů rady spolku není omezené. Je platné do odvolání nebo do doby odstoupení člena ze členství v radě spolku.
e. Rada:
koordinuje činnost spolku,
určuje koncepci činností a hlavní zaměření spolku,
rozhoduje o změnách stanov spolku,
navrhuje a schvaluje výroční zprávu spolku, rozpočet na další období a roční uzávěrku hospodaření,
rozhoduje o otázkách spojených s majetkem spolku
rozhoduje o odměňování členů za činnost pro spolek, v případě členů výboru za výkon funkce, včetně výše odměn za tuto činnost nebo funkci
stanovuje výši členských příspěvků,
zpracovává podněty a připomínky od členů spolku,
volí členy výboru spolku,
schvaluje nové členy rady spolku,
schvaluje nové členy spolku,
rozhoduje o zrušení členství,
rozhoduje o zrušení spolku.
f. Rada může vydat vnitřní předpisy, které konkretizují postupy spolku a povinnosti jeho členů pro účely naplňování cílů a činností spolku.
g. Rada vede neveřejný písemný seznam členů spolku, včetně provádění bezodkladných zápisů a bezodkladných výmazů do takového seznamu členů spolku týkající se členství ve spolku.
h. Rada vydává (oproti případné úhradě nákladů) na základě žádosti člena spolku výpis ze seznamu členů spolku obsahující údaje pouze o osobě žádajícího člena spolku.
i. Rada přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny členů. Rada může využít hlasování per rollam.
j. Pro přijetí níže vypsaných rozhodnutí je potřeba souhlas 2/3 většiny členů:
rozhodnutí o vyloučení člena rady spolku;
rozhodnutí o vyloučení člena výboru spolku.
Čl. 8 Rozhodování per rollam
Orgány spolku smějí v naléhavých případech rozhodovat per rollam, např. prostřednictvím e-mailu. Pravidla pro rozhodování per rollam jsou následující a platná pro všechny orgány spolku:
1. Lhůta pro odpovědi na otázky položené při hlasování je třídenní (3 kalendářní dny).
2. Iniciátor hlasování per rollam je povinen oznámit výsledky hlasování nejpozději do 3 kalendářních dnů po skončení hlasování.
3. Hlasování per rollam je písemně zaznamenáno do zápisu nejbližšího jednání daného orgánu.
Čl. 9 Hospodaření spolku
1. Spolek je neziskovou organizací. Příjmy tvoří členské příspěvky, dary a příspěvky od fyzických a právnických osob, dotace, státní příspěvky, granty a příjmy z činnosti spolku a z majetku spolku, a budou používány na činnost spolku.
2. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu.
3. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování účelu spolku v souladu s jeho činností podle těchto stanov a s rozpočtem spolku.
4. Spolek neodpovídá a neručí svým majetkem za závazky členů spolku a členové spolku neodpovídají a neručí svým majetkem za závazky spolku.
5. Spolek může vykonávat také vedlejší hospodářskou činnost, spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, a to výhradně za účelem podpory hlavní činnosti spolku a naplňování účelu spolku.
Čl.10 Zánik spolku
1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí rady spolku nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
2. Dojde-li k zániku spolku, po vypořádání závazků rozhodne o majetkovém vypořádání výbor spolku.

Čl. 11 Závěrečná ustanovení
Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
Stanovy byly schváleny zakladateli spolku, což zakladatelé stvrzují svými podpisy. Stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu do veřejného rejstříku.Logo komunitní zahrady Prokopka
Copyright © Zahrada Prokopka